Teme orizontale

Promovarea egalitatii de sanse si a nediscriminarii

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar accesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in niciun fel, fiind disponibil tuturor categoriilor  indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie defavorizata, etc.

Vezi declaratia cu angajamentul nostru

Discriminarea reprezinta: "orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe baza de rasa, nationalitate, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata care are ca scop sau efect restrangerea sau inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor si a libertatilor fundamentale, ori a drepturilor recunoscute prin lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice." (Legea nr.27/2004 privind aprobarea O.G. nr.77/2003 pentru modificarea si completarea O.G. nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare).

Valorificarea diversitatii culturale, etnice si a diferentelor de gen constituie premise pentru dezvoltarea societatii si  totodata asigura un cadru in care relatiile sociale au la baza valori ca toleranta si egalitatea, iar pricipiile egalitatii de sanse si nediscriminarii vor fi respectate in toate etapele implementarii proiectului inclusiv in procedurile de achizitie publica.

Promovarea Dezvoltarii Durabile

"Dezvoltarea durabila corespunde cerintelor prezentului fara sa compromita posibilitatile generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati" - Comisia Natiunilor Unite pentru Mediul Inconjurator

Activităţile proiectului urmăresc principiile dezvoltării durabile pe parcusul diverselor etape de implementare, astfel încât să se asigure protecţia mediului, resurselor şi a biodiversităţii, activităţile de  consilere si cele de desfasurarea a stagiilor de practica se desfăşoara în spaţii şi medii autorizate, sub supravegherea unor experti si tutori. Pregătirea elevilor prin consiliere si stagii de pregatire practica,  are în vedere toate domeniile fundamentale ale învăţării, respectiv a învăţa pentru a cunoaşte, pentru a acţiona, pentru a convieţui şi de a se înnoi pe sine şi societatea, oferind o calitate mai bună a vieţii pentru toata lumea, atât pentru prezent cât şi pentru generaţiile viitoare.

Proiectul urmareste largirea ariei de aplicare prin implementarea strategiei UE de evolutie durabila a societatii cunoasterii,  legata de promovarea si aplicarea principiilor dezvoltarii durabile si economice si de utilizare responsabila a resurselor naturale energetice clasice si regenerabile, sa atraga atentia asupra problemelor de mediu si sa indemne la potectia acestuia.

Inovare si TIC

În implementarea obiectivelor proiectului se acordă o atenţie sporită promovării şi abordării integrate a activităţilor inovatoare propuse, provocarea tehnologică fiind abordată ca o prioritate orizontală privind accesul tuturor participantilor la societatea informaţională. Proiectul, şi-a propus crearea şi gestionarea unei baze de date electronice care sa cuprinda toate informatiile , rezultatele activitatilor desfasurate şi a unui site care să conţină o secţiune de intranet, pe care elevii o pot accesa pe bază de user şi parolă pentru consultarea programului de consiliere,  a oportunităţilor legate de piata muncii, descarcarea unor materiale didactice (model scrisoare de intentie, model CV, etc. ), în acest fel contribuind la dezvoltarea societăţii informaţionale, o societate în care informaţia şi TIC se utilizează la scara largă.

Abordare transnationala si interregionala

Aspectele transnaţionale şi interregionale se vor realiza în special prin schimbul de informaţii, experienţă, rezultate şi bune practici . Finanţarea schimburilor  de experienţa privind activităţile inovatoare în ceea ce priveşte ocuparea, identificarea şi implementarea celor mai bune practici privind crearea unor locuri de muncă mai multe şi mai bune, consolidarea politicilor şi practicilor în ceea ce priveşte ocuparea şi dezvoltarea reţelelor la nivel european, precum şi consolidarea capacităţii organizaţiilor de a se implica activ în promovarea ocupării şi incluziunii sociale.

Parteneri:

  • G&M International Instalatii
  • Anespo
  • Conimur Construction
  • Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Zalău
  • Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian Zalău
  • Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi Tg Mureş
  • Colegiul Econoic Transilvania Tg Mureş

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României